Đề thi hóa học

ĐỀ TẶNG KÈM SỐ 3 Môn: HÓA HỌC
  Thời gian làm bài: 90 phút( 50 câu trắc nghiệm)

 

Cho nguyên tử khối : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Ag = 108; Sn = 119; I = 127; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.

Câu 1: X là một hợp chất có công thức phân tử C6H10O5 thỏa mãn các phương trình phản ứng sau:

X + 2NaOH ¾¾t® 2Y + H2O;         Y + HCl(loãng) → Z + NaCl

 

Hãy cho biết khi cho 0,15 mol Z tác dụng với Na dư thu được bao nhiêu mol H2?

 

  1. 0,15 mol. B. 0,075 mol. C. 0,1 mol.              D. 0,2 mol.

 

Câu 2: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề về nguyên tử sau đây?

 

  1. Trong nguyên tử, nếu biết điện tích hạt nhân có thể suy ra số proton, nơtron, electron trong nguyên tử ấy.

 

  1. Một nguyên tố hóa học có thể có những nguyên tử với khối lượng khác nhau.

 

  1. Nguyên tử là một hệ trung hòa điện.

 

  1. Nguyên tử là phần tử nhỏ bé nhất của chất, không bị phân chia trong phản ứng hóa học. Câu 3: Hỗn hợp X gồm anken A và ankin B :
    • Biết 50 ml X phản ứng tối đa với 80 ml H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện).

 

  • Đốt cháy m gam hỗn hợp X rồi hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong thấy có 25g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 7,48 g so với ban đầu, khi thêm tiếp lượng dư KOH vào thu được thêm 5 g kết tủa. CTPT của A và B lần lượt là
  Nguyễn Thị Hồng

 

  1. C2H4 và C2H2 B. C3H6 và C3H4

 

  1. C4H8 và C4H6 D. C3H6 và C4H6.
You cannot copy content of this page