Đề thi sinh học

Câu 1. Bộ ba mở đầu (5’AUG3′) A. nằm ở đầu 31 cùa phân tử mARN. B. là tín hiệu mở đầu cho quá trình dịch mã. C. không quy định tổng họp aa. D. quy định tồng họp aa lizin. Câu 2. Các thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit: 1-gen. 2-mARN. 3- […]

You cannot copy content of this page